MENTOR-COACHING INDYWIDUALNY

Mentor-Coaching to szczególna relacja i dialog między osobą będącą podmiotem procesu rozwojowego, a osobą wspomagającą zawodowy rozwój.  Coaching opiera się na zadawaniu pytań, by odpowiedzi klienta tworzyły jego mapę nowego doświadczenia. Ponadto coach-mentor stawia klientowi wyzwania i dzieli się wiedzą i doświadczeniem  w wybranej dziedzinie, sugeruje zadania  i praktykę wspierająca rozwój. Przekazuje  specyficznie ukierunkowaną informację zwrotną, na podstawie obserwacji i kontaktu z klientem.

Proces ten służy też wzmacnianiu osoby w obszarach zawodowych, które wymagają innego podejścia, czasem nowych, bardziej efektywnych metod działania.

REALIZACJA

Spotykam się z klientem na rozmowę indywidualną na podstawie kontraktu, który określa zasady przebiegu procesu dedykowanego maksymalizacji potencjału klienta.

Struktura sesji oparta jest o Kompetencje ICF (International Coach Federation), a realizacja uwzględnia zasady Kodeksu Etycznego ICF.

Najczęściej indywidualne sesje mentor-coachingu odbywają się raz w tygodniu, trwają przez 1,5 h. na spotkaniu osobistym lub w sieci internetowej. Proces rozwoju trwa zwykle od ok. 3 do 6 miesięcy. W tych ramach czasowych odbywa się od 12 do 24 sesji.

Oceniamy aktualny poziom rozwoju kompetencji, to jak klient funkcjonuje obecnie, co jest jego mocną stroną, a w jakich obszarach chce się rozwijać, lub widzi istotną potrzebę zmiany. Określamy, co klient chce osiągnąć w efekcie procesu mentor-coachingu, mierniki sukcesu, czyli po czym pozna że oczekiwana zmiana nastąpiła. Ustalamy działania wspierające rozwój i pożądaną zmianę. Planujemy kierunki i kolejne etapy rozwoju kompetencji. Śledzimy potencjalne możliwości wynikające z wyborów podejmowanych przez klienta.

O METODZIE

Mentor-coaching zorientowany jest na realizację zaplanowanych celów i zmian rozwojowych, w odpowiedzi na pytanie „po co?” Tym samym wychodzi poza pytania o przyczyny ograniczeń, deficytów i braków. Mentor-Coaching nie zajmuje się przeszłością i nie interesuje się przyczynami obserwowanych sytuacji, nie odpowiada na pytanie „dlaczego?” dana osoba funkcjonuje na niższym, niż możliwy czy wymagany poziom. Na bazie aktualnej oceny sytuacji projektowany jest obecny obszar rozwoju i plan na przyszłość.

KORZYŚCI UCZESTNIKA

  • Proces rozwojowy wspierany przez coacha i mentora daje możliwość lepszego, bardziej satysfakcjonującego funkcjonowania w relacjach zawodowych, oddziaływania na zespół czy całą organizację
  • Mentor-coaching doskonali umiejętności lub pomaga w uzyskaniu dostępu do już posiadanych możliwości
  • Kształtuje postawy
  • Oddziałuje na obszar mocy osobistej, ugruntowując w nim dostępność kompetencji
  • W procesie mentor-coachingu rozwija się świadomość i buduje odpowiedzialność za własny rozwój i poziom osiągnięć
  • Mentor-coaching umożliwia realizację istniejącego potencjału osoby i zespołu, uczy sposobów osiągania celów
  • Zmniejsza się równocześnie koszt psychiczny (efekt zmęczenia, napięcia, negatywne emocje i stres) wynikający z konfliktów i frustracji

Oceniamy aktualny poziom rozwoju kompetencji, to jak klient funkcjonuje obecnie, co jest jego mocną stroną, a w jakich obszarach chce się rozwijać, lub widzi istotną potrzebę zmiany. Określamy, co klient chce osiągnąć w efekcie procesu mentor-coachingu, mierniki sukcesu, czyli po czym pozna że oczekiwana zmiana nastąpiła. Ustalamy działania wspierające rozwój i pożądaną zmianę. Planujemy kierunki i kolejne etapy rozwoju kompetencji. Śledzimy potencjalne możliwości wynikające z wyborów podejmowanych przez klienta.

List do klienta