Kompetencje ICF

 1. Wypełnianie zobowiązań zawartych w kodeksie etycznym i standardach zawodu coacha – zrozumienie zasad etycznych i standardów coachingu oraz umiejętność zastosowania ich we wszystkich  sytuacjach coachingowych
 2. Uzgadnianie warunków umowy na usługę coachingu – umiejętność zrozumienia potrzeb  danej interakcji coachingowej oraz umiejętność doprowadzenia do zawarcia z klientem umowy w zakresie przebiegu procesu coachingu oraz zasad współpracy klienta i coacha
 3. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta – umiejętność stworzenia bezpiecznego, wspomagającego środowiska, dzięki któremu rozwija się wzajemny szacunek i zaufanie pomiędzy klientem i coachem
 4. Obecność coachingowa – zdolność bycia w pełni świadomym tworzenia spontanicznej relacji z klientem oraz stosowania stylu, który jest zarówno otwarty, elastyczny jak i daje poczucie pewności
 5. Aktywne słuchanie – umiejętność całkowitego skupienia się na tym, co mówi a czego nie mówi klient, w celu zrozumienia znaczenie słów Klienta, jego pragnień oraz wsparcie w autoekspresji
 6. Dopytywanie o sedno – umiejętność zadawania pytań, które prowadzą do uzyskania informacji dających Klientowi i relacji coachingowej największe korzyści.
 7. Bezpośrednia komunikacja – umiejętność efektywnej komunikacji podczas sesji coachingowej oraz  stosowanie języka, który najsilniej pozytywnie porusza klienta.
 8. Budowanie świadomości – umiejętność zestawiania i precyzyjnego przytaczania źródeł informacji oraz przedstawiania interpretacji, które pomagają klientowi uzyskiwać świadomość,  osiągnięcia uzgodnionych rezultatów.
 9. Projektowanie działań – umiejętność  stworzenia z klientem możliwości ciągłego uczenia się, podczas coachingu oraz realnych sytuacji w życiu/pracy a także do podejmowania nowych działań, które efektywnie prowadzą do ustalonych celów coachingu.
 10. Planowanie i wytyczanie  celów – umiejętność tworzenia i utrzymywania razem z klientem efektywnego planu coaching
 11. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem - umiejętność utrzymania uwagi klienta na tym, co ważne oraz pozostawienie klienta odpowiedzialnym za podejmowanie działania